นางเนตรนภิส แสไธสง ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอพุทไธสง

นางเนตรนภิส แสไธสง  ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอพุทไธสง
เนตรนภิส แสไธสง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

สอบปลายภาคเรียนที่1/2554
ณ โรงเรียนพุทไธสง ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2554

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ร่วมงานมหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงานมหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๕- ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สนาม กีฬา ๗๐๐ ปีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าๆๆ

ข่าวการศึกษา